Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen, die door een contractspartij zijnopgesteld om in verschillende overeenkomsten te worden gebruikt. Dit verhoogtdoorgaans de efficiency en duidelijkheid bij het veelvuldig sluiten van overeenkomsten.
 2. De concrete en essentiële afspraken tussen twee partijen (zoals prijsafspraken,omschrijving van de werkzaamheden, etc.) dienen in een overeenkomst (eventueel inde vorm van een opdrachtbevestiging) te worden geregeld. In die overeenkomstdienen de algemene voorwaarden van toepassing te worden verklaard.
 3. Alvorens algemene voorwaarden van een partij van toepassing kunnen zijn op eenovereenkomst, moet aan een aantal wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Eenvoorbeeld van deze wettelijke bepalingen is onder andere dat algemene voorwaardenvoorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever overhandigddienen te worden.
 4. Voor of bij het totstandkomen van de overeenkomst moet duidelijk vastgelegd zijnwelke algemene voorwaarden op de onderhavige overeenkomst van toepassing zijn.Schriftelijke bevestiging eenzijdig achteraf is te laat.
 5. Indien de Opdrachtgever toepassing van zijn/haar algemene voorwaarden voorstelt,moet deze toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk worden afgewezen. Noem in jeschrijven waarin je de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever afwijst de brief ofhet gesprek waarin de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden van toepassingverklaart, onder vermelding van datum en - eventueel - referentienummer. In dealgemene voorwaarden die ik voor HQT heb opgesteld, is al opgenomen dat je devoorwaarden van de Opdrachtgever niet accepteert. Deze afwijzing in uw algemenevoorwaarden is in de regel niet voldoende en daarom moet dit nog eens explicietschriftelijk worden gedaan. Indien je de algemene voorwaarden van de Opdrachtgeverniet uitdrukkelijk afwijst, loop je het risico dat je gebonden bent aan de inhoud van dealgemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Volgens de wettelijke conflictregelsgelden de algemene voorwaarden van de partij die ze het eerst van toepassing heeftverklaard, tenzij ze uitdrukkelijk worden afgewezen.
 6. Zorg dat de Opdrachtgever vóór en anders uiterlijk op het moment dat deovereenkomst gesloten wordt uw algemene voorwaarden in zijn bezit heeft en dat uzulks kunt bewijzen. In het algemeen kunt u dit doen door bijvoorbeeld de algemenevoorwaarden aan de offerte (aanvraag) te hechten en in de offerte (aanvraag) tevermelden dat deze voorwaarden zijn bijgevoegd. Doet u dit niet dan loopt u het risicodat een beding uit uw algemene voorwaarden vernietigd wordt, zonder dat er sprake isvan een onredelijk bezwarend beding. Het deponeren van je algemene voorwaardenter griffie van de Rechtbank dan wel bij de Kamer van Koophandel niet voldoende.
 7. Een verwijzing op de voorzijde van de offerte naar de op achterzijde van de offertevermelde algemene voorwaarden is in de regel wel voldoende. Indien je de offerte pertelefax verstuurt, denkt u er dan wel aan dat ook de achterzijde van het papier gefaxtwordt.
 8. Neem standaard boven de handtekening een verwijzing naar bijgevoegde dan wel deop achterzijde vermelde voorwaarden op.
 9. Mocht je de webpagina ingericht hebben op het afsluiten van overeenkomsten, zorger dan voor dat je Opdrachtgever gedwongen wordt van de algemene voorwaardenkennis te nemen en deze te accepteren. Zorg er tevens voor dat de Opdrachtgever eenschriftelijke versie van de algemene voorwaarden kan printen.
 10. Bevestig een mondelinge afspraak altijd schriftelijk onder gelijktijdige toezendingvan de algemene voorwaarden.
 11. Bespreek indien mogelijk de algemene voorwaarden met de Opdrachtgever enmaak duidelijk waarom je de toepassing ervan belangrijk vindt.
 12. Het verdient voorkeur met vaste leveranciers c.q. afnemers een voorovereenkomstte sluiten met betrekking tot de totstandkoming van overeenkomsten en detoepasselijkheid van algemene voorwaarden. Op deze manier kunnen algemenevoorwaarden tegenover vaste leveranciers worden gebruikt, zonder dat iedere keerhoeft te worden bepaald dat zij van toepassing zullen zijn. In deze overeenkomst dientte worden vermeld:
  1. Welke voorwaarden van toepassing zijn. Het spreekt voor zich dat de algemenevoorwaarden aan deze voorovereenkomst dienen te worden gehecht;
  2. Hoe latere overeenkomsten tot stand komen en welke bewijskracht schriftelijkestukken en/of mondelinge afspraken hebben.
 13. Het is belangrijk om de algemene voorwaarden up to date to date te houden.Mocht je een verandering in de voorwaarden aanbrengen dan bent je genoodzaakt omal uw klanten een nieuwe set voorwaarden toe te zenden.
 14. Indien je zaken doet met buitenlandse partijen, verdient het aanbeveling dealgemene voorwaarden te laten vertalen. In ieder geval dient de verwijzing naar detoepasselijke algemene voorwaarden te zijn geschreven in een taal die deOpdrachtgever begrijpt.

Download de PDF